การส่งเครื่องซ่อมคืน

ถ่ายรูปเครื่องของลูกค้า พร้อมเปรียบเทียบกับตอนที่ลูกค้าส่งเข้ามา