สโตร์รับเครื่องจากลูกค้า

ถ่ายรูปเครื่องสำรองที่ลูกค้า ส่งกลับมาถึงบริษัท